Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 365532-2014 z dnia 2014-11-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ruda Śląska
1. Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych oraz wykonywanie prac porządkowych wraz z odśnieżaniem na terenach należących do Aquadrom Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 95A. ...
Termin składania ofert: 2014-11-19

Ruda Śląska: Świadczenie usług związanych z całorocznym utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych oraz wykonywanie prac porządkowych wraz z odśnieżaniem na terenach należących do Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 95A
Numer ogłoszenia: 409738 - 2014; data zamieszczenia: 15.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 365532 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: AQUADROM Sp. z o.o., ul. Kłodnicka 95A, 41-706 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 32 797 32 70, faks 32 797 32 71.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot, o ktorym mowa w art. 3 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług związanych z całorocznym utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych oraz wykonywanie prac porządkowych wraz z odśnieżaniem na terenach należących do Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 95A.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych oraz wykonywanie prac porządkowych wraz z odśnieżaniem na terenach należących do Aquadrom Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 95A. 2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać czynności przy użyciu własnego sprzętu oraz środków chemicznych Wykonawcy. 3. Szczegóły opisu przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 90.61.00.00-6, 77.31.41.00-5, 77.31.40.00-4, 77.34.20.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 240000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ