Ruda Śląska: Inżynier kontraktu dla projektowania i budowy Parku Wodnego-Pływackiego Kompleksu Sporowo Rekreacyjnego w Dolinie Kłodnicy w Rudzie Śląskiej
Numer ogłoszenia: 234874 - 2012; data zamieszczenia: 04.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 217418 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o., ul. Kłodnicka 97/4, 41-706 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 32 797 32 70, faks 32 797 32 71.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot o którym mowa w art.3 ust.1 pkt 3 ustawy pzp..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Inżynier kontraktu dla projektowania i budowy Parku Wodnego-Pływackiego Kompleksu Sporowo Rekreacyjnego w Dolinie Kłodnicy w Rudzie Śląskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla Przedsięwzięcia w zakresie budowy pływackiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kłodnickiej w Rudzie Śląskiej, realizowanego na podstawie Kontraktu Nr: PW-10/2009 zawartego z Generalnym Wykonawcą, z uwzględnieniem Warunków Kontraktowych dla Robót Inżynieryjno-Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego (4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, (tłumaczenie 1. wydania FIDIC 1999 opublikowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów - Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC. Do zadań Inżyniera Kontraktu będzie należało w szczególności: 1. Obowiązki Inżyniera Kontraktu na etapie budowy: 1)prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz aktów wykonawczych; 2)pełnienia funkcji Inżyniera zgodnie z odpowiednimi warunkami umowy; 3)bezstronnego i obiektywnego uczestniczenia w procesie inwestycyjnym m.in. prawidłowego wykonania Kontraktów na Roboty, zgodnie z ich zapisami oraz obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej; 4)wystawienia Poleceń rozpoczęcia poszczególnych etapów robót; 5)uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcom Robót wszystkich istniejących dokumentów o których mowa w Kontraktach na Roboty niezbędnych do ich realizacji; 2. Obowiązki Inżyniera Kontraktu po zakończeniu robót : Po zakończeniu robót budowlanych Inżynier Kontraktu, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wystawi Świadectwo Przejęcia lub protokół odbioru końcowego. Przygotowanie wraz z Generalnym Wykonawca niezbędnej dokumentacji w celu pozyskania pozwolenia na użytkownie wraz z książką Obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w zaroszeniu do negocjacji i umowie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.54.00.00-5, 71.31.00.00-4, 71.30.00.00-1, 71.31.51.00-0, 71.31.54.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 235500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę