Ruda Śląska: Wykonanie przeglądów gwarancyjno-konserwacyjnych 15 central wentylacyjno-klimatyzacyjnych firmy HANSA zlokalizowanych w AQUADROM Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Numer ogłoszenia: 290026 - 2013; data zamieszczenia: 23.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: AQUADROM Sp. z o.o. , ul. Kłodnicka 97 lok. 4, 41-706 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 32 797 32 70, faks 32 797 32 71.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot, o którym mowa w art.3 us.1 pkt 3 PZP.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przeglądów gwarancyjno-konserwacyjnych 15 central wentylacyjno-klimatyzacyjnych firmy HANSA zlokalizowanych w AQUADROM Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi, obejmujące swym zakresem wykonanie w 2013 roku przeglądów gwarancyjno-konserwacyjnych 15 central wentylacyjno-klimatyzacyjnych firmy HANSA zlokalizowanych w AQUADROM Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Centrale są objęte gwarancją producenta - firma Hansa Ventilatoren und Maschinenbau Neumann GmbH, Stockweg 19, 26683 Saterland-Strücklingen. Zamówienie obejmuje wykonanie dwóch przeglądów urządzeń w ciągu roku, tj.: 1) przegląd główny, w terminie: do dnia 09.08.2013 r., Prace serwisowe muszą być realizowane przy udziale przedstawiciela producenta central, wskazanego w pkt 3.1. SIWZ, (obowiązek zapewnienia obecności producenta central oraz koszty jego obecności ponosi Wykonawca), 2) przegląd skrócony, w terminie: do dnia 30 listopada 2013 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego określa załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.00.00.00-5, 50.70.00.00-2, 50.73.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.aquadrom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: AQUADROM Spółka z o. o. , ul. Kłodnicka 97/4, 41-706 Ruda Śląska.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2013 godzina 11:00, miejsce: AQUADROM Spółka z o. o. , ul. Kłodnicka 97/4, 41-706 Ruda Śląska (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie