Aquadrom Sp. z o.o.

Deklaracja dostępności

Aquadrom Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Aquadrom Sp. z o.o.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Bąk, jacek.bak@aquadrom.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 7973656. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Przed budynkiem wyraźnie wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca te usytuowane są w najbliższej możliwej odległości od wejścia głównego. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby  niewidome i słabowidzące.
 2. Drzwi do budynku są automatycznie otwierane i są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach. Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp dla osoby niepełnosprawnej, bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych.
 3. Wejście do budynku nie jest zabezpieczone bramkami.
 4. Powierzchnie kondygnacji są płaskie, bez różnic poziomów.
 5. Korytarze w budynku są przestronne, schody wyposażone są w poręcze.
 6. W budynku dostępne jest pomieszczenie do karmienia i przewijania dzieci.
 7. Bramki wejściowe i wyjściowe prowadzące do/ze „strefy zmiany obuwia” znajdują się przy recepcji. Dodatkowo dostępne są boczne bramki (zarówno wejściowa i wyjściowa) przeznaczone dla osób poruszających się na wózkach.
 8. Komunikację pionową dla klientów obiektu zapewniają windy przystosowane do przewozu osób poruszających się na wózkach.
 9. Dostęp dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń części biurowej Spółki znajdujących się na piętrze jest możliwy za pomocą windy znajdującej się na poziomie recepcji.
 10. Dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych w strefie suchej (hol recepcji), szatni, hali basenowej i saunarium. Każde z ww. pomieszczeń wyposażone jest w sygnalizację świetlną i dźwiękową informującą o ewentualnej potrzebie pomocy pracowników działu monitoringu.
 11. Dostępna jest szatnia dla osób niepełnosprawnych również wyposażona w sygnalizację świetlną i dźwiękową.
 12. Na szatni wraz z toaletą dla osób niepełnosprawnych zlokalizowany jest przystosowany do ich potrzeb prysznic.
 13. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (z wyjątkiem wind) na ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.
 14. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 15. Strefa basenowa jest ogólnodostępna dla osób  poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 16. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych. 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

do góry